എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>കമ്പനി>മാർക്കറ്റിംഗ് ഡാറ്റ

ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വിൽപ്പനയുടെ അനുപാതം

ഔട്ട്പുട്ട് മൂല്യം

വിപണി വിതരണം

വ്യാപാരവും വിപണിയും

ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പന അനുപാതം

ടി.യു.വി.
അറിയിപ്പ്: വഞ്ചന വിരുദ്ധ

ശരിയായ ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Whatsapp അക്കൗണ്ട് ഇല്ല

അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വഞ്ചകരും