Të gjitha kategoritë
EN

home>Lajme

Kujdes ju lutem!!!!Diçka e madhe do të ndodhë pas 1 Qershorit!!!

Nga admin Në Art, Lajme Postuar nga 2018-06-01

Të reja Politika Doganore! Manifestoni ndryshimet e rregullave në import dhe eksport!


Dogana e Kinës ka lëshuar Urdhrin Nr.56 për të rregulluar rregullin e manifestit hyrës i cili do të hyjë në fuqi më 1 qershor 2018.

中国海关总署发布的第56号关于调整进出口舱单监管事项的规定将于2018年6月1日起实施。

Disa rregullime bëhen në paramanifestin e jashtëm, për shembull:

其中对预配舱单数据项的传输要求作出相应调整,例如:

 1. Informacioni i plotë dhe i saktë i ngarkesës duhet të dorëzohet në Doganën e Kinës në mënyrë elektronike 24 orë para ngarkimit në bord anije që lundron për në / nëpërmjet / jashtë porteve kineze.

完整、准确的舱单数据必须在装船(驶离、入境、或者过境中国的船舶(24小时通过电子数据向中国海关申报。

 2.ID TATIMORE e dërguesit, numri i kontaktit të dërguesit, emri i kompanisë së marrësit pasi të dhënat kryesore në paramanifest janë përshtatur të jenë fusha të detyrueshme.

新舱单要求的数据项中,"发货人代码","发货人联系号码","收货人名称"shkulje për të"主要数据""必填"artikull.

 3. Të gjitha mallrat në fletëngarkesa duhet të deklarohen në manifest plotësisht dhe saktë. Dogana e Kinës do të zbatojë Menaxhimin e Listës Negative për mallrat e deklaruara. Çdo mospërputhje me rregulloren doganore do të refuzohet.

提单项下的所有货物名称应在舱单的"货物简要描述"项中完整。准确的逐一申报。海关对"货物简要描述"的内容实施负面清单管理,不符合海关相关要求的,作自动退单处理。

 Shumë kompani transporti kanë lëshuar gjithashtu njoftime lidhur me këtë. Dhe klientëve u kërkohet të japin udhëzime të sakta dhe të plota të transportit përpara kohës së ndërprerjes së dokumentacionit siç publikohet në faqet e internetit të kompanive të transportit.

许多 船 公司 也 发布 了 相关 公告 并且 客户 需要 在 航运 公司 网站 上 公布 的 文件 截止 时间 之前 提供 准确 完整 的 运输 说明 说明 说明 说明 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 的 运输 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的.


Çfarë ndryshimesh do të sjellë ky rregullim?

Sa i përket ngarkesave të importuara në Kinën kontinentale ose të transituara përmes Kinës kontinentale, të dhënat e plota dhe të sakta të manifestit të ngarkesës duhet të dërgohen në Doganën e Kinës përmes të dhënave elektronike. 24 orë para dërgesës, 1 qershor 2018.

对进口至中国大陆或经中国大陆港口中转的货物而言,如装载船舶的预踡2018年6月1日及之后,货物的完整、准确的舱单数据必须在装船前24 小时在

 

Cili është kuptimi i të dhënave të plota dhe të sakta të manifestit?

Emrat e të gjithëve ngarkesave sipas faturës së ngarkesës duhet të deklarohet qartë dhe plotësisht në manifest, dhe të dhënat për rregullimin e manifestit të ri përfshijnë:

提单项下的所有货物名称应在舱单中清晰、完整地逐一申报,新舱单谡整地逐一申报,新舱单谡

 

1.USCC i dërguesit

发货人代码 (为必填项)

 

2. Numri i telefonit të dërguesit

发货人的电话号码(为必填项)

 

3.Kodi i ndërmarrjes i dërguesit

发货人的AEO 企业编码(为选填项)

 

4. Emri i marrësit (ose shkruani "Për të porositur" në një situatë specifike)

收货人名称(为必填项,请填写实际收货人名称;如果收货人为凭指请填写实际收货人名称;如果收货人为凭指 令PËR TË POROSISË, TË POROSISË, TË POROSISË)

 

5.USCC i marrësit (Nëse marrësi është "Për të porositur", atëherë USCC nuk kërkohet)

收货人代码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为PËR TË POROSITUAR,这里无需填写信息。)

 

6. Numri i telefonit të marrësit (Nëse marrësi është "Për të porositur", atëherë informacioni i kontaktit nuk kërkohet)

收货人的电话号码(仅在有实际收货人时填写;当收货人为PËR TË POROSITUR,这里无需填写信息)

 

7. Emri i dërguesit (ose shkruani "PER ORDER" në një situatë specifike)

发货人的具体联络人姓名(仅在有实际发货人时填写;当发货人为PËR TË POROSITUR,这里无需填写信息)

 

8.Kodi i ndërmarrjes i marrësit

收货人的 AEO 企业编码(选填项,有实际收货人时可填写)

 

9. USCC e palës njoftuese është e nevojshme nëse marrësi është "ME POROSITË".

通知方的代码 ( 当收货人为 PER ORDER,此项为必填)

 

10. Numri i telefonit të palës që njofton është i nevojshëm nëse marrësi është "ME POROSITË"

通知方的电话号码 ( 当收货人为 PER ORDER,此项为必填)

 

A do të ndëshkohen shkeljet në Manifest Fling?

Në lidhje me shkeljet në paraqitjen e manifestit janë vendosur urdhëresa ndëshkuese nga Dogana. Emri i urdhëresës është "Urdhëresa Zbatuese e Ndëshkimit Administrativ të Doganave të Republikës Popullore të Kinës", e cila është nxjerrë dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2004.

对于 舱单 申报 中 违规 的 行为 海关 已经 制定 了 处罚 条例 条例 名称 名称 为 《人民 和国 和国 海关 行政 处罚 实施 条例》 条例 于 于 于 于 于 于 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例 条例. 2004 年发布并生效.

 

A çon procedura në zbulimin e informacionit të klientit?

Procedura e rregullimit të manifestit të ri nuk çon në zbulimin e informacionit të ndjeshëm ndaj biznesit të klientëve. 

新舱单调整的流程不会导致客户的商业敏感信息被公开。

 

Të dhënat e ndjeshme të shtuara në manifest (përveç emrit të marrësit) nuk do të shfaqen në faturën e ngarkesës të lëshuar nga transportuesi. Pas dërgimit të manifestit në doganë, personeli doganor duhet të mbrojë sekretet tregtare dhe sekretet që lidhen me punën doganore në përputhje me ligjin.

承运人签发的提单并不会显示这些新增至舱单的敏感数据项 (收货人名称除外)。舱单发送至海关后,海关工作人员依法须保护商业后,海关工作人员依法须保护商业秘


Dita e 1 Qershorit po vjen, për t'u siguruar që malli të kalojë në doganë pa probleme, ju lutemi t'i kushtoni vëmendje regjistrimit të manifestit të ri dhe të mos ndaloni mallin!


mënyra e dërgesës


Kategoritë e nxehta

TUV
SHËNIM: Kundër mashtrimit

Email i saktë: [email mbrojtur]

Nuk ka llogari Whatsapp

Ose të gjithë Mashtruesit